Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, các trung tâm công nghiệp phân bố ở Duyên hải Nam Trung Bộ là

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, các trung tâm công nghiệp phân bố ở Duyên hải Nam Trung Bộ là
A. Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang. B. Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Khánh Hòa.
C. Đà Nẵng, Quãng Ngãi, Quy Nhơn, Nha Trang. D. Vinh, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi.
 
Top