Trong một Select Query, một trường có kiểu là một biểu thức không thể chứa

Ngô Quốc Huy

New member
Trong một Select Query, một trường có kiểu là một biểu thức không thể chứa
A. Các phép toán
B. Các tên trường
C. Các hàm
D. Các thủ tục
Chọn D là đáp án đúng
 

Tìm kiếm

Top