Khi một bảng T được mở, thứ tự mẫu tin sẽ sắp xếp ưu tiên theo

Khi một bảng T được mở, thứ tự mẫu tin sẽ sắp xếp ưu tiên theo
A. Trường được chọn trong thuộc tính Order by của bảng T
B. Trường được chọn trong thuộc tính Filter của bảng T
C. Trường được chọn làm khóa chính của bảng T
D. Không sắp xếp theo bất cứ thứ tự nào
Chọn C là đáp án đúng
 

Tìm kiếm

Top