Một cơ sở dữ liệu của Access 2003 có bao nhiêu thành phần

Một cơ sở dữ liệu của Access 2003 có bao nhiêu thành phần
A. Một thành phần duy nhất là Table
B. 5 thành phần : Tables, Queries, Forms, Reports, Macros
C. 6 thành phần : Tables, Queries, Forms, Reports, Macros, Pages
D. 7 thành phần : Tables, Queries, Forms, Reports, Macros, Pages, Modules.
Chọn D là đáp án đúng
 

Tìm kiếm

Top