Để cho phép người dùng có thể làm việc trên các Form khác nhau trong khi Form A đang mở, thì trong Form A đặt thuộc tính

Để cho phép người dùng có thể làm việc trên các Form khác nhau trong khi Form A đang mở, thì trong Form A đặt thuộc tính
A. Popup = yes, Modal = yes
B. Popup = no, Modal = no
C. Popup = yes, Modal =no
D. Popup = no, Madal = yes
Chọn B là đáp án đúng
 

Tìm kiếm

Top