Đoạn code sau đây phát sinh ra kết quả gì

Code:
<?php
$x = array(
"aaa",
"ttt",
"www",
"ttt",
"yyy",
"tttt"
);
$y = array_count_values($x);
echo $y[ttt];
Đoạn code sau đây phát sinh ra kết quả gì
A. 2
B. 3
C. 1
D. 4
Chọn A là đáp án đúng
 
Last edited by a moderator:

Tìm kiếm

Top