Đặc trưng của một mô hình dữ liệu:

Đặc trưng của một mô hình dữ liệu:
A. Mô hình dữ liệu đơn giản.
B. Biểu diễn dữ liệu đơn giản và không cấu trúc.
C. Tính ổn định, tính đơn giản, cần phải kiểm tra dư thừa , đối xứng và có cơ sở lý thuyết vững chắc.
D. Người sử dụng có quyền truy nhập tại mọi lúc, mọi nơi.
Chọn C là đáp án đúng
 

Tìm kiếm

Top