Mô hình cơ sở dữ liệu Client-Sserver:

Ánh Dương

New member
Mô hình cơ sở dữ liệu Client-Sserver:
A. Máy chủ và máy đều tham gia quá trình xử lý.
B. Máy khách thực hiện các ứng dụng, nó gửi yêu cầu về máy chủ được kết nối với cơ sở dữ liệu, máy chủ xử lý và gửi trả lại kết quả về máy khách.
C. Máy khách yêu cầu máy chủ cung cấp các loại dịch vụ.
D. Các máy khách chia sẻ gánh nặng xử lý của máy chủ trung tâm.
Chọn B là đáp án đúng
 

Tìm kiếm

Top