Ràng buộc giải tích:

Ràng buộc giải tích:
A. Mối quan hệ giữa các thuộc tính được biểu diễn bằng các biểu thức toán học.
B. Quy tắc biểu diễn cấu trúc dữ liệu.
C. Các phép toán đại số quan hệ
D. Mô tả tính chất của các thuộc tính khi tạo lập CSDL
Chọn A là đáp án đúng
 

Tìm kiếm

Top