Người quản trị CSDL là:

Tâm Tây

New member
Người quản trị CSDL là:
A. Quyết định cấu trúc lưu trữ & chiến lược truy nhập
B. Xác định chiến lược lưu trữ, sao chép, phục hồi dữ liệu.
C. Cho phép người sử dụng những quyền truy nhập cơ sở dữ liệu
D. Một người hay một nhóm người có khả năng chuyên môn cao về tin học, có trách nhiệm quản lý và điều khiển toàn bộ hoạt động của các hệ CSDL
Chọn D là đáp án đúng
 

Tìm kiếm

Top