Mô hình quan niệm là:

Pham Quỳnh

New member
Mô hình quan niệm là:
A. Cách nhìn dữ liệu ở mức ngoài.
B. Nội dung thông tin của một phần dữ liệu dưới cách nhìn của người sử dụng.
C. Cách nhìn dữ liệu một cách tổng quát của người sử dụng.
D. Nội dung thông tin của một phần dữ liệu.
Chọn C là đáp án đúng
 

Tìm kiếm

Top