Mô hình ngoài là:

Mô hình ngoài là:
A. Nội dung thông tin của toàn bộ CSDL
B. Nội dung thông tin của một phần dữ liệu dưới cách nhìn của người sử dụng.
C. Nội dung thông tin của toàn bộ CSDL dưới cách nhìn của người sử dụng.
D. Nội dung thông tin của một phần cơ sở dữ liệu
Chọn B là đáp án đúng
 

Tìm kiếm

Top