Cách nhìn cơ sở dữ liệu của người sử dụng bằng:

Thu Ha

New member
Cách nhìn cơ sở dữ liệu của người sử dụng bằng:
A. Mô hình trong.
B. Mô hình ngoài.
C. Mô hình ngoài và mô hình dữ liệu
D. Mô hình dữ liệu.
Chọn B là đáp án đúng
 

Tìm kiếm

Top