Người sử dụng có thể truy nhập:

Thê Hy

New member
Người sử dụng có thể truy nhập:
A. Một phần cơ sở dữ liệu
B. Phụ thuộc vào quyền truy nhập.
C. Toàn bộ cơ sở dữ liệu
D. Hạn chế
Chọn B là đáp án đúng
 

Tìm kiếm

Top